60.00.00.0100- ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 28/01/2020