ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα Παρασκευή 31/07/2020 αναρτήθηκαν, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/94 όπως ισχύει,
οι πίνακες σε ανταπόκριση της ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης πρόσληψης με αρ. πρωτ. 1024/30-06-2020.

Για την άσκηση ένστασης κατά των ανωτέρω πινάκων η αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 01/08/2020 και λήγει 10/08/2020.

Δείτε αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ