Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου, διακηρύσσει
διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο ” Εσωτερικό
αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων τ.δ. Ν. Καρυας με σύστημα αναρρόφησης”, με
προϋπολογισμό 2.700.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης τους 30
μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, της θέσης σε
αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα πατώντας εδώ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 20Α της ανωτέρω διακήρυξης με θέμα ¨διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης¨,
σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18-9-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στο διαδικτυακό τόπο :
https://zoom.us/j/6716268518?pwd=NVpJVEFCdU9UUXBJOHorVTVGR2JUUT09
Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή «ZOOM», στα στοιχεία του meeting,
παρακαλούνται να εισάγουν τον παρακάτω ID: 6716268518 με κωδικό: Deyan!

Κατεβάστε το έγγραφο εδώ