Θέμα: Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών του έργου “Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων τ.δ. Ν. Καρυάς με σύστημα αναρρόφησης”.

Σχετ.: Η Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (α/α 92113), άρθρο 2.3 για την επιλογή αναδόχου του έργου “Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων τ.δ. Ν. Καρυάς με σύστημα αναρρόφησης” της Δ.Ε.Τ.Α. Νέστου (ΑΔΑΜ: 20PROC0072391828 2020-08-31).

Δείτε αναλυτικά εδώ:

Διακυρηξη