ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του έργου “Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού της Δ.Ε.Υ.Α Νέστου“,
με προϋπολογισμό 59.790,80 € (πλέον Φ.Π.Α.)

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
2. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ
4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜ
5. ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΤΕΥΔ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ