ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του έργου “Γενικού Σχεδίου Υδρευσης (MASTERPLAN) Της Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου“,
με προϋπολογισμό 55.877,58 € (πλέον Φ.Π.Α.)

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
2. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
3. MASTERPLAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ
4. MASTERPLAN ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜ
5. MASTERPLAN ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΤΕΥΔ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ