Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος
παρακολούθησης, τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του
υφιστάμενου εξωτερικού δικτύου υδροδότησης του Δήμου Νέστου

 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΙΜΕΝΟΥ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ -ΧΑΡΤΗΣ

Γενική άποψη ΕΣΔ
Γενική άποψη ΤΣΕ