ΑΡ. ΑΠΟΦ. 72/2021 «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση κατά την δικάσιμο της 08/06/2021, από αναβολή της 14/01/2020, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΑΒΕΜ: ΠΡ64/20-06-2018 ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ της ΙΝΤΡΑΚΑΤ κατά της α) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, β) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, γ) της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., δ) του Δήμου Νέστου, ε) του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητα Ζωής του Δήμου Νέστου, στ) της σιωπηρής απόρριψης της από 26/01/2018 αίτησης θεραπείας, ζ) της σιωπηρής απόρριψης της αριθμ. πρωτ. 14313/28-08-2017 και αριθ. 61700961/28-08-2017 ένστασης, η) της αριθ. πρωτ. 1799/11-08-2017 απόφασης της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητα Ζωής του Δήμου Νέστου και θ) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης».
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 01/06/2021