«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ».
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 20/05/2019