61.00.00.0500 – ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 30/01/2020