61.00.00.0600 – ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πηγή: ΔιαύγειαΗμερομηνία 30/01/2020