Project Tags: Ολοκληρωμένα Έργα

Αγωγοί μεταφοράς Λυμάτων από Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα προς Ε.Ε.Λ. Χρυσούπολης.

Περιγραφή

Το έργο αυτό αφορά στους εξωτερικούς αγωγούς ,από κάθε αντλιοστάσιο που κατασκευάστηκε σε κάθε οικισμό, προς την Μ.Ε.Λ. και την τοποθέτηση φρεατίων με κατάλληλα εξαεριστικά για να αποφεύγεται η δημιουργία θυλάκων αέρα. Επίσης τοποθετήθηκαν και φρεάτια με διατάξεις εκκένωσης και καθαρισμού (με βάνα) ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ξένων υλών (λάσπης κ.λπ.). Στην εικόνα φαίνεται ή είσοδος έργου στη Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Δ. Νέστου.

ergo11
ergo11-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα, Χρυσούπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
765,729,12 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
Read Blog Detail

Αγωγοί Εσωτερικού Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Χρυσοχωρίου, Ερατεινού, Γραβούνας με Σύστημα Αναρρόφησης.

Περιγραφή

Η Γραβούνα, το Ερατεινό και το Χρυσοχώρι στερούνταν δικτύου αποχέτευσης λυμάτων . Η διάθεση των λυμάτων γίνεται κυρίως με σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους, με όλους τους κινδύνους μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα μέσω της διήθησης. Το ενιαίο έργο θα συμβάλει σημαντικά στους ακόλουθους τομείς :α) παύση της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και β) εναρμόνιση με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύστημα αναρρόφησης είναι ένα μηχανικό σύστημα μεταφοράς λυμάτων που χρησιμοποιεί διαφορική πίεση αέρα για τη μετακίνηση των υγρών. Απαιτεί μια κεντρική πηγή ισχύος για τη λειτουργία των αντλιών κενού , οι οποίες διατηρούν την υποπίεση στο σύστημα συλλογής, επίσης απαιτεί μία ειδική βαλβίδα σε κάθε σημείο μετάβασης από το σύστημα βαρύτητας στο σύστημα κενού. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι :1.Η εύκολη παράκαμψη διαφόρων εμποδίων, γιατί οι αγωγοί θα τοποθετηθούν πάνω, κάτω ή γύρω από αυτά.2.Η πολύ μεγάλη ακαμψία και αντοχή των σωληνώσεων του δικτύου, 3.Η αποχέτευση περιοχών ακόμη και όταν υπάρχει αρνητική κλίση, 4. Ο αυτοκαθαρισμός των σωληνώσεων του δικτύου, 5.Λιγότερα προβλήματα στο ΕΕΛ, διότι μεταφέρονται σε αερόβιες καταστάσεις, 6. Δεν επιτρέπει το σχηματισμό όγκων από λίπη, 7.Αποσυνθέτονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τυχόν στερεά. 8.Οι διαρροές λυμάτων είναι αδύνατες, κ.α. Για κάθε έναν από τους οικισμούς κατασκευάστηκε ένα αντλιοστάσιο που θα δέχεται λύματα αποκλειστικά από το δίκτυο κενού.

ergo10
ergo10-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρυσοχώρι, Ερατεινό, Γραβούνα
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.687.841,42 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
Read Blog Detail

Εξωτερικός αγωγός λυμάτων καταθλιπτικής ροής και υπολειπόμενες εργασίες του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων.

Περιγραφή

Με την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου λυμάτων της ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ προέκυψε η ανάγκη αντικατάστασης του υφισταμένου αγωγού S.1, λόγω τοπικών καθιζήσεων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών κλίσεων  και την αποκάλυψη του πυθμένα του συλλεκτήριου φρεατίου S.Α.1 που ευρίσκεται ~2.00 m υψηλότερα της εκτιμηθείσας θέσης. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδήγησαν στην ανάγκη κατασκευής  έκτου αντλιοστασίου Α6 στη περιοχή του νέου συλλεκτήριου  φρεατίου S. ΝEW.Α.1 και στην αντικατάσταση του εξωτερικού αγωγού προς το βιολογικό καθαρισμό από τσιμεντοσωλήνες Φ800 μήκους  664 m. O καταθλιπτικός αγωγός αποτελείται από 2 σωλήνες Φ315/HDPE-10 ΡΝ μήκους 1294 m  και έχει ένα φρεάτιο εκκένωσης και επτά φρεάτια ελέγχου. Στη εικόνα φαίνεται η εκσκαφή αγωγού καταθλιπτικής ροής με άντληση well-points.

ergo-9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρυσούπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1,178,100,00 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
Read Blog Detail

Συνδέσεις παροχών με το δίκτυο αποχέτευσης

Περιγραφή

Το έργο αφόρα στην κατασκευή τριτεύοντος αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του δ.δ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου συνολικού μήκους περίπου 5.000 μ.  με  4.000 φρεάτια ιδιωτικών παροχών.

ergo8
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρύσουπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ίδια έσοδα
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.790.358,31 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
Read Blog Detail

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Χρυσούπολης

Περιγραφή

Το έργο αφόρα στην κατασκευή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή του δ.δ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου συνολικού μήκους περίπου 55.000 μ. με 909 φρεάτια επίσκεψης και πέντε  ολοκληρωμένα και λειτουργικά  αντλιοστάσια. Το νέο δίκτυο ακαθάρτων  Χρυσούπολης  κατασκευάστηκε για να παραλαμβάνει όλα τα λύματα του οικισμού και να τα οδηγεί στο συλλεκτήριο φρεάτιο s.α.1 στο νότιο άκρο του οικισμού. Από το σημείο αυτό o υφιστάμενος  εξωτερικός αγωγός ελευθέρας ροής αποχέτευσης θα οδηγήσει τα λύματα στον χώρο επεξεργασίας.

ergo7-2
ergo7-1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Χρύσουπολη
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2000-2006
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8,035,642,66 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
Read Blog Detail

Επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο έργο του βιολογικού καθαρισμού και ιδιαίτερα η επέκταση των είδη υπαρχόντων εγκαταστάσεων επεξεργασίας βοθρολυμάτων καθιστούν 100% λειτουργικές τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Β/Κ. Η Μονάδα Επεξεργασίας των Λυμάτων εγκαταστάθηκε σε οικόπεδο του Δήμου Χρυσούπολης. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τας λύματα της πόλης της Χρυσούπολης και του Οικισμού Προαστίου. Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύστημα υποδοχής βοθρολυμάτων και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν για την πρώτη επεξεργασία των βοθρολυμάτων με τα το σύστημα υποδοχής των. Η δυναμικότητα εξυπηρέτησης των νέων εγκαταστάσεων έχει ως εξής : Νέες εγκαταστάσεις Ε.Λ. για 10.800 άτομα. Εγκατάσταση υποδοχής βοθρολυμάτων (ισοδύναμο BOD5) 5.000 άτομα. Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στην στραγγιστική Τάφρο Τ3 μετά από διαδρομή 13 χλμ εκβάλλει στον κόλπο της Καβάλας σε απόσταση 700 μ ΒΔ της Κεραμωτής

987A8089
987A8067
987A8021
επέκταση-εγκατάστασης-επεξεργασίας-λυμάτων
επέκταση-εγκατάστασης-επεξεργασίας-λυμάτων2
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αποχέτευση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ολοκληρωμένο έργο
ΠΕΡΙΟΧΗ
Δήμος Χρυσούπολης
ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΣΠΑ 2000-2006
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4,657,637,29 €
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α. Νέστου
Read Blog Detail