Το 2013 υπογράφθηκε σύμβαση από τον τελικό ανάδοχο