Η Δ. Ε. Υ. Α. Νέστου, διακηρύσσει διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αβραμηλιάς», με προϋπολογισμό 250.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κατεβάστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα πατώντας εδώ