ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ

 

Με το υπ.αριθ. 641/19-4-2011 Φ.Ε.Κ. συμφώνα τις διατάξεις του Νόμου υπ.αριθ.3852/2010 συστήθηκε η ΔΕΥΑ Νέστου η όποια προέκυψε από την κατάργηση των ΔΕΥΑ Χρυσούπολης και ΔΕΥΑ Κεραμωτής σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει κοινωφελή χαρακτήρα και σκοπό τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής του Δήμου Νέστου.
Με την υπ’ αρ. 385/2011 απόφαση του ο Δήμος Νέστου παραχώρησε την διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού στην Επιχείρηση μας, σύμφωνα με το Ν. 1069/80 .
Ο Δήμος Νέστου με την υπ’ αριθμ. 27/18-02-2016 απόφαση του με θέμα «Παραχώρηση από το Δήμο Νέστου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης της λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της άδειας διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις του βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου Χαμηλής Θερμοκρασίας Ερατεινού» ενέκρινε όπως περιέλθει η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία της θερμικής ενέργειας που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Νέστου με τη παροχή άδειας διανομής ζεστού νερού από το γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.).